جُونِ کَشکو

زبان طنز در مورد مسائل پایتخت بوشهر (( هلیله )) بزرگ ...

اسفند 91
1 پست
مرداد 90
1 پست
اسفند 89
5 پست
بهمن 89
6 پست
هلیله
18 پست