امشو شو شن 1

 

هوی هوی ، آخیه آخیه واخیه وُی وُی وُی ...

زیر بُن کُناروکو سی خوم نشسه بیدُم وُ هی سی دل جاگشته ی خوم شروه می خوندم ، خدا صداشَم سی ما نِشدِدِن ، اُونگار غور تراق !

 ای واپیچه ، که پس مرگ یَک موروکی کِپ پامِش دا که هر چه خونده و نخونده بیدم فِر کِرد و ... !!!

اَی بوا ای غُناهِشتِکو  چه بی دیگه ، دِلُم غَپِشتی تِرکید ، هَع ای صدای درِ سرا بید که دیم با دو لغتی چار تاقش کِرد و اومه داخُول ...

کِلکو ، کُتو کور نِواویده بیو ای چیا از دِسوم واسو ، رِگ موینِکوم دَر رفت !

 آمو چِتنا هِنی نه اَندی هر چی جَعلِتن سِرِ مو دومَن بیار . صَب کن تا بِرسی اوسه هر چه دلت خواس سیم بگو ...

زنبیلِ دیم که پُرِ کارسازی بی نادوم ری مهتابی و سرُم اِنداختُم دومَن ... زیر چیشی دیم یه سیلیم کِرد و رفت تو خونه ی درِ قبله ای بعدِ چَن دیقه ای (دقیقه = لحظه) اومه در، حالا یعنی می خا تو دِلُم در بیاره :

حالا دیت یه چی هم سیت گفتا تو بویَد غیظ کنی ، بیو بیو که یَک اخباری سیت دارم که بنظرم اگه بشنوی تا پسین تِنگُو  وا تِنگ کنی !

دیم یَک طوری سیم تعریف کِرد ، وُ مو ، نمی خا بیگی یَک جور کِیف کِرده بیدُم که همه ی حرفاش دیگه حالیم نبید خو ... وُی [صدای شگفتی و تعجب] حالا مو چه کُنُم دی ، مو بِرِ لُواس قِشنگی ندارم ، چه بِرُم کُنُم ؟

*******************

ماجرا از ای قِرار بید که وَختی(وقتی) دیم میشو بندر سی کارسازی ، تو بازار صفا یه دفعی (یکباره) یَک زن قشنگی و یَک دختر جوونی می بینه ، زِنک تو نظرش آشنا می آ ، زنا هم خو خوتو می شناسین ، فقه نخوان با کسی آشنا بشن خوشو بِلِدَن چوری سِرِ حرف  واز کنن ، خلاصه نمی فهمُم چور می شه که زِنَک اقوامِ قدیمی دی گوتوم یعنی دی دیم دَر می آد ، دختر جوونو هم خو معلومِن دیگه ، دختر همو زِنَک . دیمَم خو خوش اُسیِ (استاد) ای کارا ، بُنِش (آخر کار) در میاره تا بِله دختر خانم هیچ نومزادی وُ ایجور چیا نداره و زیر چیشش می کو ، سی کی ؟ معلومن سی جهالش ، یعنی مو ، حِلّه ..... !!!

دی چه کُنوم ... هع ای بچیکو خو می خوا بی زنی پامال آوو چتن آمو ...بیّع یه جومی (پیراهن) سیت از بندر اُوردُما ... ای دَسِت دَرد نکو دی ... گِلَلو  بیدم چه کُنُم ...

خو بریم دی !

هع ، واخ واخ ای چِشن ، کلِکو ، کی گُف اُمرو می خویم بیریما  

دیمیتِ تو سِرای دور سرم زور خورد ، اولی دو پام ری سرم دَر بیشو !

 یعنی نمی ریم ، نه دی ظَهرَت نِشو (نترس) اُمرو می ریم اُما ایسه نه ، پسین می ریم که مغرب اونجا باشیم تازه ، خونه چول می سی خواستگاری می خویم بریم ، بعدِ نود و نه گ... یکیمو دیدنا ، هموسه سیش بُگوم دُختت بده سی ما ، نمی گو ای چِشن ، گِنا واویدن ، فقط سی شو نشینی می شیم تا مو بتونم اومشو  یه کمی با دی دختکو حرف بزنوم بَلکَم راضی واوید بیشیم سی گپ زدن ...

مو خو نفهمیدوم چم خَرد ، پوی سفره ی چاسی همش دختکو جلو چیشُم بید ، حالا خونه چول بگو تو دُختُکوت دیدن آخو ، مو نمی فهموم !!!

ری وُ پسین سی دیم گٌفتوم : می خوام بشوم شنو ، لواسام  واسو و رفتوم حوموم...

دی های دی های ... می صَوون (صابون) نی ؟ نَه دی ، یادُم رفتن بیاروم ...

ای ریپلو !!!

حالا چه کُنُم ، جُونِ مو هم خو از چِرک کُلاره بسه وَین !!!

 تو پِس و پِنار حَمومَک گشتُم ، یه دفعه ای قوطی فابریم (پودر رختشویی) پیدا کِرد ، ها ، هِمی خوبن ، بچا که دِریه می شَن ، می گواَن تو جهاز و ترّاد همش همی فابر می زنن دسو پِنجِشون ، چه پَروُی ، مو می زِنُم صورتُم !!!

ای بوا ... ای بوا... چیشُم تَش گِره ، اِی جا بگرده ، کور اویدُم ، دیم اومَ  پس دِرِ حَموم ، چه واویدنا ، چِتِن ؟ آمو چیشوم کور آویدا ، صَوون خو نبید ، مَم فابروم زد ، اُنگار تیز اُو ....

خوب که سِرُم نِزَد ، اگه نِه پاک مینام می رِخت !

 

ای خونش چول گَشته بی تا نِش ساخته بی ... کسی فابر می زه چیشش ، می میخوی مَنگِ ملاسی بُسنوی (زنگ حلب را زدودن) !!!

وَختی دِر اَندَم ، دیم یه وَرچیره یش زَد ، گُف : از بَس چیشات سرخ واویده ، مَم ظهلی تِرکیدُم ، اِگه ای دُختِکو که مو دیدُم ، ای تیار تو بیوینه ، خو از ظهلی دِکِلیمو !

آمو ایسه خوب ویموا ، تو خو بدتر واویدی سی مو ...

خلاصه با هر هُوی کُومکی بی اُماده رفتن واویدیم و تو ایستگی اوتوربوس با دیم منتظر سرویس ...

و این داستان ادامه دارد ...

 

/ 6 نظر / 27 بازدید
چرکو

هله! کلی لی لی لی لی لی لی لی .... هل الیوس هل یوسا! کی گفته که تو زن کنی ، خودت اسیر غم کنی، هل الیوس هل یوسا! چه خشن ؟ آلو تماته ؛ نه خشن ؛ آلو تماته هل الیوس هل یوسا! می خوام برم هلیله ؛ فاتو کچل نمیله، هل الیوس هل یوسا! .... و ادامه دارد!

حاجی

خبر خصوصی برای چرکو * دست اول خبری دارمت از زن طلبون بین یک دخت و پس خوشگل و هم جال و جوون . بازیارن کلکو ، دختکو شاتو یا مسو یا که از تنگک و رونی شایدم مال خومون . بازیار دسپاچن و دل تو کمش نی شوو و روز دیش دسپاچه ترن جومه ی تنش سرخ و کلون . با دو تا کله قند و دو سه متر پارچه ویل فردا شو می خوا بیشن خونه ی بوواش بهله برون . می خوا سیش حاجله ببندن ری سکنچه تو سرا پشت حاجله سیش برخصن ددیاش با دل و جون . دشتی و دشتی بخونن دسمال بازی هکنن غلوملا نی بزه سیش یا فلا سی اهنمون . پای دوما حنا ببندن توی خونه ی سه دری آسیده درس کنن سی مهمونای دومادشون . همه دعوت می کنن سی دوما رو تا چه شیری حاجی تهنا نمیا تا که نیاتی چرکو جون ژ

رحمت الله حسن ابراهیمی

بازیار خان به نظرم اولین جا رابرای خرج کردن پول های ... پیدا کردی. امیدوارم به مرادت برسی چه با صورت فابری چه با صورت صابونی .

چرکو

یه لواس "پیچ اسکن" هسیم ؛ نوان! یه بار هم بیشتر برش نکردم ، اونم وختی بی که باپیم رحمت خدا رفته بی ؛ اگه بوخوی سیت میارم ؛ زشتت نواوو ؛ خواه ! حتمنی سیم بگو! البته یه شلواره کردی پا نکرده نو هم هسیم ؛ اصن کانه نواویدن ؛ یه بار بیشتر تو پام نکردن ؛ ای هم اگه می خوی ؛ زشتت نواوو ؛ سیم بگو تا سیت بیارم! باور کن خوش تیپ ویمی! دخترو هم تا توش دید ، چیشاش بر ویمو! همو شو هاکو میگو!!!!

تیریشوک هلیله

روزگارت سوز حاصل سوز دل سوز نقش زندکیت سوز به امید روزهای سبز و ازاد