پرید امریکویی ...

بووا بووا ؛ بازیار ، خونه خراب ای بووا بووا !

عامو آزار ، عامو زهر هلاهل ، مردشور سِرِت ببرن چه آزاریتن ؟؟؟

بازیار خونه خراب میکشیمو ها ... !!!

ای بوا ؛ مردم از زهریی !!!

وال بینیشُم ...

جناب سروان سلام ...

ای ؛ میگم چه واویدن ؟ سیچه ره تو بند اُوردن ؟

آغا احتیاط کن داره محموله میبرن نیروگاه ، حرکت کن سریع باش ، سریع !

حالا سی میکنی بد بُرازگونی چور سی مو حرف میزه !!!

چی میگه آقا ؟ حرکت کن پلاک هم که نداری میگم بخوسونت ها !!!

سیکو ، سیکو ؛ نگفتم برازگونین آخو خوشش نشون داد !!!

خووو حالا سی شانس ما نمیکنی ؟ میگم نگوتی نیمی کجا صدی ماش شّنوفت ؟

عامو بازیار رو کن چه گ ...

روو کو ها نگوتی !!!

بینیم حالا نمیبرنموو ؛ رو کو ها !

غلط کو وال تا کارمو بکنیم ...

غِررررررررررررررررررررررر (صدای جا نرفتن دنده)

ریپلوو !

غلط کو که بخدا بلوریت میجووم هاااااا !!!

عامو به آغی جابر تو بوید سوار خر ترکها واوی ، ای هم ریت میا !!!

آزار ...

خا اّنگاری ره واز وای ...

میگم : ... ایسه چه برابریم ؟

حالا تو روو کو ...

تو پیچ هسیم می نمیووینی ؟

عامو زهرم میشو سی ایل و اووول کنم ها خونه خراب !

ها نه بالای غیرتت سی جلوت کن تا نکشتیمو !!!

دیدی دنگ دیدی دنگ دیدی دنگ (صدای زنگ موبایل)

الو الوو الووو بازیار؛  کتو کور نواویده کمو ... دینگ دینگ دینگ (قطع تماس) !!!

بازیار کی بید ؟

میگم دییم بید ، یعنی که سیش تیلیفون گرفته بید ؟؟؟

دیدی دنگ دیدی دنگ دیدی دنگ (صدای زنگ موبایل)

وی دوارتی زنگش زه !!

الو الوو الووو ؛  دی سلام ...

سلام و چووو ، سلام و زهر ؛ کمو گور سیی هسی ظهر هاووی می کجا گیر در اندی که هِنی نرسیدی ولات ؟

دی ...

عامو ره شوو بسن ها ، هسی چی سی نیروگاه میببرن !!!

ای نیروگاه تش بیگیره ری سرت تو و صابش ؛ نمیگوی مو دلم هزار ره میشو نگوتی ؟؟؟

اندم اندم دی ...

بازیار ...

به نظرم رسیدی خونه دیت ،  .... !!!

غلط کو خوم زهری مردم تو هم از بندر تا اینجا هسی گ... میخوری سی خوت !

بازیار ، دیگه رسیدیم ها اینا نزیک در دژبانی هسیم ...

سات خیری ...

گمون نکنم ؛ از زهری پویام هُسی میدروشه !!!

خو میگم تو بوید سوار خر واوی میگی نه !!!

میگم بازیار از ری او ویلی برو ها بخترن ، صافن ...

جاش گشت ای یَل نزیک ترن !!!

خو یلا ؛ رو کو نه ای چه گ ... بی !

خو آغی که شما هسین ایسه دیگه رسیدیم دم کمپ و با سلام و صلوات داخول شدیم ...

بووا ، بووا ؛ خونه خراب یواش موتورکوت لیلام کرد ها !!!

غلط کو سی خوت !

ای پس مرگ چقه دس انداز هم تو ای ره کو هسی !

ها نه ایسه خوش ماشینش هسی ؛ بویس بفمی مردم چه میکشن !

شیرم بچه ی حاج خدر ااا مث لوک مس ری ای دس اندازا در میشووو !!!

چه کار مردم داری وال تا خومو برسیم اوسه غلط کاری کو سی خوت ...

.

.

.

اوما چیشتو روز بد نوینه همی آخر ره سر ای پیچ جا گشتی کو که یه بوتون گتی نهاده  ...

حالا یا پیچ تند بی یا ما نپیچیدیم درس که اولی ریش ورچریده بیدم ؛ که خدا خواست سرد و بردیش در رفتم

بازیار ، بوووا بووووا !!!

قضا هُسی دورمو میگرده بینیم کی تو قد و پنا مو بیگیره !!!

آزار ...

خونه خراب یلا ویسگ مو میخوا دومن وا ووم ...

ها نه حالا که رسیدیم تو ولات میخوا دومن بیشی نگوتی ؟؟؟

دلی میگو شی لغت دومنش کنم !!!

خو حالا غلط نکو سی خوت تا برسیم جمع مخابرات خوم با پس گردنی دومنت میکنم !!!

وووی بازیار ؛ سیکو دییت دُم سرا نشسن !!!

بووا بووا ، ایسه غناهشت در میگیره !

ویسک نه خونه خراب !

ایکالی ، ایکالی !!!

زن عامو سلام ...

تو کجا بیدی کلکو ؟ می تونم همری بازیار بیدی ؟

ها دیر از گوشت زن عامو !!!

خا خا تو دیگه غلط نکو سی خوت !!!

ای بوووا زن عامو تو هوی کمکتن خو !!!

بازیار ، بازیار ...

دی سلام ...

حالا مو چه همری تو بگم ؟؟؟

کمو شی گلی بیدی تا ایسه ؛ مغرُب ووا ویدن خو ؟؟؟!!!

عامو افتو تو کّن هووان چه مغربین دی ؟؟؟

خوو خوو غلط نکو سی خوت وال بینیشُم  !!!

قاتغ کووت دا دس آغات ؟؟؟

حالا دی وال تا ما برسیم اوسه پرس قاتغ کوو نه !

خو ؛ دی به سلامتی بوو  ...

مبارکت بو ؛ روزی دومادیت ...

بازیار سیکو دییت خیلی هم اوکاتش زهر نیسی !!!

خدا بخیر کو حالا نیمی جلو تونن یا خوش حواسش درسن ؟؟؟

زن عامو کاریت نی همری مو ؟

نه جون ، برو دس خدا سلام دییتم برسَن ...

میگما : کلکو ویسک یه خوردی کناری واشتم بُیو سی دییت ...

دست درد نکنه زن عامو بهرت کم نشه ...

خو خدافظ مو رفتم ...

بازیار ....

بله ؛ چه آزاریتن ؟ ایسه دییت مرگت میاره !!!

غلط کو سی خو نگوتی ؛ برو گم هاوو ها ...

میگم بازیار راسی پسین میای فوتبال ؟

حالا تا بینیم چه بشه ؛ برو گم واووو نه !!!

خوو بازیار موتورکوو بیار داغل نه

ایسه دی صبر کوو یه خوردی !

حالا اینجا قشنگن نیمی چور بشم داغل ؟؟؟

خو بیو نه تو گرما سیچه ویسیدی بازیار ؟

اندم ، اندم دی ...

 و این داستان ادامه دارد ...

 

  

/ 3 نظر / 35 بازدید
حاجی

بهاران خجسته باد . عید نوروز است یاران موسم گل می رسد دشت و صحرا شد گلستان بانگ بلبل می رسد . یار بیشهری من برخیز و کن آهنگ گل کین پیام از انجمن با عطر سنبل می رسد . انجمن فرهنگی بیشهر

سید اکبر موسوی

به نام خداوند بهارآفرین ضمن تبریک سال نو خدمت شما و همه دوستان و آرزوی سالی پر از خیر و برکت برای همه بیشهریان عزیز،و یک خداقوت جانانه خدمت شما و همه وبلاگ نویسان گرامی واقعا تلاش شما مایه مباهات و دلگرمی ماست،پرتلاش ادامه دهید چون شما چراغهای روشن فرهنگ و ادب بیشهرید،حول حالنا الی احسن الحال

علي

اول به رسم خومو سيلام عيدت مبارك ميفهمم ديرنا ولي بازم ميگم عيدت مبارك بازيارووووووو خيلي طولاني بود و واسه من سخت معنيش اما از اولش خيلي لذت بردم اميدوارم بماني و با قلم گرمت برايمان بنويسي