زیارت ...

 

نفر اول آقای علی محمدیان

نفر دوم آقای سید محمد رضا علوی نژاد

و نفر سوم کسی که همه ما دوست داشتیم یکی از برندگان باشه آقای ...

برای سلامتی همه این عزیزان صلوات محمدی بفرستید ...

******************

وَختی مسئول قرعه کشی اِسماش می خوند ، اَصاً (اصلاً) فِکرُمَم نِمیکِه که یکی از ِبرنده ها هم مو باشُم ؛ اُما وَختی خوش بِطِلِبه دیگه همی چی تُمومِن ...

قِضیه از اِی قِرار بِید که حدود یه هفته ی پیش تو شرکت اِعلامِشو کِرد که هر کی دِلش می خوا میتو سی سِفرِ کربلا و نجف ثبت نامو کو وُ اِگه اِسمِشَم در بیا پیلِ رَفتَش ، قِسّی (قسطی) از حقوقِش کِم ایمو ... مَم اِسموم نِوشت ، گفتم بَلکَم اِسمُم دَر بیا ، کُیا قِضّی زَد تو کورَک و اِسمُمُ دِر اومه . اِی قربونِ اِیمام حسین (ع) ، وَختی خدا بخوا هَمِی چی دُرُس اِیمو .

بعدی که اِسماشو خُوند و بِچه ی شِرکت همه دورُمون رِختَن و هِی هِمی جور تبَریکِشو می گو ، مسئول هِمی قرعه کِشی تو بلند گو گُفتِش اِینِی که اِسمشو دِر اَندِن بویَد تو یه هفته مِدارک و چییِ موچیم مِثه کپی شناسنامه و گذرنامه و یه چییِ دیگه که می خوا تحویل امور اداری بِدَن تا اونا هم کاراش بُکُنَن و خدا بخواد بعدش هم راهی واوَن .

وَختی ظهر تو سِرا داخل آویدُم ِنفهمیدُم  که دِی اَکو (اکبر) جَمِ دِیمِن ، با دو خُمُوم وِر دا تو خونه ، دِی اَکو مِثِه فُندُل غُراب هُسی دِیدِش می کِه ، دِیم تا مُش دی (دید) مِثِه هِمیشه یِه وَرچِیرِیش زَ ، دِی اَکو هم اَوِلی نِی کَلوکو (قلیان) رَفتِه بی تو بوتِش !

دِیم : اِی وا نِه اَندِویدی ، مات کُشت خو ، اَصاً ایی بِچه ی کو ، کُتوکور نِواویده مِثِه آدم نِبِلدِه بیا تو خونه ، فِقَ بِلِدِن جیگِره آدم ظَهلی بِتِرکونه !!!

سِلاما ...

عِلیکُمه سِلام ، چِه خِبِرِتِن ؟

 مِثِه بِچه ی آدم بیو تو خونِها ...

اِی بوا ، بُتوم (گلو) خشک آویا ، اول تا یِه گُلُپِ اُوّی بِخَرُم ، بعد سیتو تعریف می کُنُم که چه واویدِن ، الودانا ... الوادع ... وِِ ِ برو پَس ...

السلام علیلک یا ابا عبدالله ... قربون لِبِ تِشنَت یا ایمام حسین (ع) ... دِلُم خُنُک واویا ...

بُگو بینیم چِه واویدن ... کُشتیمو خو ...

دِی می خوام بِشم کربِلا ها !!!

چِه ... ؟ ، برو گُم آووااا ... تو کویا  ... کربلا کویا ... اِگه یه آدم دیگَش گفته بی می گفتم دروغ می گو ... تو خو دروغ بلد نِبیدی ، اِی چِن می گی !

نه دِی به هَمی قِبله راس می گوما ... اِسمُم دِر اندِنا ، ... تو شرکت قرعه کشی شو کِردِن اِسمِ مَم در اندِن ، بویَد چیّام اُماده کُنُم ... وِ ِ ِ مَم می خوام کَل آووم ...

بَه ... دِی بازیار چیشِت رُوشَن ، دیگه هَمِه مو بویِد بیگیم کَل بازیار ، خوش بُ حالِت دِی ، جِی ما هم زیارتُ کو و ضِریش بووس ... بَه َبه ...

صَب کُن بینیم چِه خِبِرِنا دِی اکبر ، اِی بِچِی کو بِنِظرم چی تو کَلَّش خَردِنا ، اِی همه آدم تو شرکت بی ... کویا اِسم تو دَر بیا ... تازه تو پیلِت کویا بی ؟

خو مِی چِنِن مُو نِه آدِمُوم چِه ؟

 مَم مِثِه بقیه ، اِسمُم نوشتهِ بی ، اِسمُم دِر اَندِن ... تازه پیلِشَم می خوان قِسی از حقوقِمون کِمِ کُنِِن ، یِه جا خو نِمی خوا بیدی ...

خدا وِکیلی دِی راس می گی ، ارواح بوات بُخو ...

ها دِی ارواح بوام راس می گوما ... بُخدا دِی مو تا حالا کی دروغ توم دِدِن ؟!؟!؟!

وِ ِ ِ مو بِرم سی هَمه خِبَر بِدم بویَد اِمشو چُووش بِیلیم ...

دِی اکبر : چُووش ایسه خونه آباد !

 مِی آمو مو گُفتم می خوام اِمشو بِرُم چِه ... تا یِه هفته ی دیگِ بویِد چیامو بیدیمِشو بعد می ریما ... وَختی خواسیم بِیریم شُووِش چووش میلِیم ... حالا خُو نَه ...

دی بازیار : راس می گو دی اکبر، هِمیسِه هُوی کُمَک راس نُکُنییا ، بَلکِه نواوید ، تو سی همهِ نِگیا !

دِیم خوش می فهمی که وَختی سی دِی اَکو بیگی کِسی نِفَهمِه اونگار می گی برو سی همه بُگو ، کار تِمومِن دِیگه همه  وِلات تا یَک ساعتِ دِیگه خِبَر دارَن که مو می خوام بِرُم زیارت !

 خدافظ دِی بازیار مو رَفتم ...

برو بسلامت خیر ...

دِی چییّ (چیزا) مو کُویان ؟

تو هُمو صندوق پِلیتی کو نا ...

**************

نِصفِ شو از بَس تیشنَم بید از خُو بُلند شُدُم ، نِمی حالا که فَهمیدُم می خوام بِرُم کربلا ، اِیقِه تیشنَم وِیمو؟

 خواسُم بُلَن شُم که یِه دَفِی صِدِی (صدا) دِیم شُنُفتُوم که تو خُونِه اُوِ یلی هُسی گِیریخ  می کِه  وُ با خوش حرف می زَه ، مو عادِتوم نِبی که هیچوَخت قُیومِکی (یواشکی) گوشِ حرفِ کسی کُنم ، اوما اُومکُشو گفتُم بینیم ، دِیم چِه می گو سی خوش نصف شوو ؟

خدا رَحمِتِت کُنِه ، او وَختی که خُوت بیدی ، هَمَش گِرفتار کار بیدی یا سرِ حاصل یا تو شرکت و هر وَختِ خدا هم سیت گُفتم مَردَک بیو ما هم مِثِه مردم با هم بیشیم زیارت ، بریم پاووسِ (پابوس) سید شهدا ، گُفتِد مو هیچوَخت پیل سی ای صَدامِ خُدا غِضَب کِرده نِمی دَم . خدا رحمِتِت کُنه ، چِه ویمی  اَگه ما هم مِثِه مردم می رفتیم ؟

 اِیسه آرزو وُ دِل نِبیدُم ، وَختی هم خو رَحمِت خدا رَفتی و اِی بِچِیکو کوچیک بِید ،  هَم سیش دِی بِیدُم هم بُوا ... هیچوَخت چِی سی خُوم نِخواسُم ، اُما آمو مَم هَم دِلُمِون ، کاشکی وِیمی مَم تا نِمُردَم یه جِی مِثِه مردم رَفتِه بیدم . هِی دِلِ بی صاب ... چه کُنم کِه دِیگه هُسی می مِرگُم و هیجا نِواوی بِرُم !

اوما خدا را شُکر که اَقِلِ کَن اِی بِچِی کو خوش ، الحمدِالله تِنوس یِه جِی بیشو ، مو خو نِتُونِسوم با اِی ذره

پِیلِ بیمه ی کو که می گیرُم ، جِی بِوِرُمِش ،  خدا را شکر ...

.............................

بی ایی که بِرُم اُو بِخَرُم ، رَفُتم سِرِ جام و دِراز هآویِدُم ، هَمَش تو فکر بِیدم ...

اِی خاک  سِرِت کِرده ، تا حالا چِت کِردِن سی دِی بیچاری بدبختت ؟

 هیچوَخت فکرش بِیدی ، هَمَش خو اِذیتِ دلِ اِی پیرِ زنِ بدبخت می کُنی ، اصاً فکر کِردی که اِیَم دِلِش میخوا جِی بیشو دِلش زیارتی چِی آرِزوشِن ؟

نَه می تو آدم هِسی !!! هَمی هَمَش گیرِ خوتی ، وَختی سِرِ کاری ، خو سِرِ کاری ، وَختی هم مِی یی خونِه یا تو سِرا گیرِ اِی درختِی جاگشتِه یا هِسی یا با بچیکا گیر و فوتبال و نِغَلگِری و ... ! 

هَع آخو کِی می خوی گُت آوی ، مَردَک وَختِ زِنِتِن ، فِقَ هِمی دِی کُوت پامال کِردِن ، اِی یَم از دِی داریت ،  بَرکِ شِکلِت بُوو !

حالا خوم می فَهمُم چِه کُنم ، تا سُووِی خِیری یاوُو ، یَک کاری کُنم که تو وِلات پُرا آوو ... حالا سِی کو ...

**********

و این داستان ادامه دارد ... 

 

/ 11 نظر / 32 بازدید
نمایش نظرات قبلی
چرکو

Hello baziyar! How are you? Where do I begin? To tell the story of how great a love can be With angle songs , with wild imaginings! My Mother! I love you and I need you , even tough I,m sorry for the times I,ve caused you pain after these brief storms,love will remain …………. Good luck …………. Cherko - 2011/04/01

حاجی

تقدیر و امتنان ضمن عرض تبریک نوروز 1390 و آرزوی تندرستی و شادکامی و توفیق یاران عزیز و دوستان ارجمندم که طی سال گذشته بر حقیر منت گزارده و موجبات گرمی و رونق انجمن فرهنگی بیشهر را فراهم نمودند ، دست مبارک این عزیزان را با گرمی و اخلاص فشرده و نام نیکویشان را بر صحیفه دل می نگارم: 01-آقای علی حسن ابراهیمی مدیر محترم وبلاگ (من و محله ام) 2-آقای وحید حسن احمدی مدیر محترم وبلاگ (امپراطوری ایران) 3-مدیر محترم وبلاگ (چرکو) 4- آقای رحمت الله حسن ابراهیمی مدیر محترم وبلاگ (مرمرشک هلیله) 5-آقای عبد الکریم انصاری مدیر محترم وبلاگ (طعم تریشوک هلیله) 6- آقای مهدی انصاری میهمان ارجمند انجمن 7 -آقای انصاری میهمان ارجمند انجمن میهمان ارجمند انجمن 8- آقای سید جمال موسوی مدیر محترم وبلاگ (هزار مردان) 9-آقای ابوالقاسم انصاری مدیر محترم وبلاگ (گلزار هلیله) 10-آقای رضا انصاری مدیر محترم وبلاگ (بیشهر آباد) 11-آقای سید اکبر موسوی عضو محترم انجمن شعر بیشهر ** منت دار عزیزان. حاجی

رحمت الله حسن ابراهیمی

سلام دوست با صفاو هم دیارم.لذت دیدن نوشته هایت برایم همچون لذت کودک ماهیگیر خیط انداز ی است که با دست پر به خانه برمی گردد.

خش خشوک

http://khshkhshoook.persianblog.ir/ خش خشوک خشه میده

گجو

سلام بازیار خان میکم نه ای داستان رو هم مثل زن گرفتنت باشه و ما را سر کار گذاشته باشی باشی حواست جمع بو

زار موندو

بازیار سلام عحب مطلب خشی بی خیلی زیبا و دلبشین امیدوارم این روند شما ادامه داشته باشد

آرام

به سلامتی. خودم رو گذاشتم به جای شما و رفتم توی رویا و آخره این رویا مادرم رو فرستادم زیارت و دیدم چه حسه خوبی داره. مطلب قشنگی بود هرچند به سختی می خونم مطالبتون رو . موفق باشید.

بزرگ مرد

بازیار وب خوبی داری اما یه خورده مطالبت برای جوان ترها سنگین است سعی کن کلمات سنگینی که مینویسی هم معنی آن را هم بنویسی موفق باشی

انصاری

سلام آقا بازیار خوبی کوکا ! یه شعری سیت فرستادم بی مناسبت نوشتت نی ، آخه "دی" خیلی به گردن بچیکاش حق داره ؛ مگه نه؟ ................................................................... گویند مرا چو زاد مادر پستان به دهن گرفتن آموخت شبها بر گاهواره من بیدار نشست و خفتن آموخت دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت لبخند نهاد بر لب من بر غنچه گل شکفتن آموخت پس هستی من ز هستی اوست تا هستم و هست دارمش دوست

دانلود و آموزش

سلام. اگر بتونید مطالب وبلاگتون رو آرشیو کنید و به صورت PDF برای دانلود بذارید خیلی خوب میشه.