صفرک به در

 

بچیکا سلام

صفرک به در شد به قول چرکو . بعد که از هِل مَجِت وا گشتم خونه رفتم بُخوسُم اُما هر چی پَل پَل کِردوم خووم نرفت . راس شدم رفتوم ری مهتابی تو بِر افتوی نشسُم دیدُم نه فویدش نی و رفتم تو انباری سی خوم تو چیا بگردوم !

انباری خو چه بگم خرابه ی شام . سی خوم بُنا کردم تو چیا پُر مَ کردن و همی جور که سی خوم میگشتُم یه چراغ پمپی قدیمی نی پیدا کردم .

یه دفی یاد آمو اسد افتادوم که یه چی درباره ی چراغ پمپی نوشته بی ، دلوم خَش شو  گفتوم ها همی خوشن ور داشتومش و رفتم دَر . اُنگاری یه چَن سالی ویمی که کسی چراغ کوش ندیده بی . یه هُوفیش کردم یَک تاکسی باری غَر از ریش راس شو اولی کور واویده بیدوم !

دییم بُنگ دا چی میکونی تو ای چیا پِتو پُر مَ میکنی ؟

گفتوم : یَک چی پیدا کردم تو انبار تا بیارم سیلش کو 

گفت : کلکو یه ماری ، عقربی جکو جونوری میزنتتا

گفتم : آمو در اَندم حالا میام داخول

تا رفتوم داخول گفت : ای چنن ؟ اِی سی کو ایت کجا پیدا کِردن ؟

گفتوم : دی ؛ ای هِنی دُروسن یا نه ؟

گفت : ها آمو ای مال زمان کِپران ، کویتین . اوسه همه همیناشو بی برق کجا بی دی ...

گفتوم : دی میخوام روشنش کُنم

گفت : دی والا اول مغرُبن تشمو میزنی ها !

گفتوم : هیچ زهرت نشو خوم اینجا هِسُم

رفتوم از جَمه گاز چربیتوم آورد و نشسُم ، اول بنا کردم پمپش کردن . دییم گفت : اول نفتش کو اُما ای بُنِش به نظرُم در رفته بو نه مال حالان اُوس تا حالا !

خلاصه نفتش کردم و بعد هم پمپش کردم اُنگاری سالم بی . چربیت زدم و روشن واوی !

یه چَن دیقی روشن بی که دییم گفت : ترا پیغمبر ای خاموشش کو ؛ گفتوم : حالا دی مُل بده خاموشش هم میکُنوم و دووارتی پمپش کردم اما مال یه خوردی نفتش بیشتر نکرده بیدم جَلدی خاموش واوی . بردمش در بیلومش ام دووارتی هم پمپش کردم بگو حالا کُمت در میکه !!!

ممد حاج اولسن بُناش کرد اذون گفتن . دییم گفت : کلکو اول مغربن بیو داخول نمازت بوخون چه میخوی تو سرا هی مث گولی دُز میگردی ؟ 

گفتوم : آمو دلوم نه خَش کردیا  اومدما 

گفت : سی می کُنی حالا ، هی چکه چواسی هی !

گفتوم : یه خاگ تماتی بساز تا بِخروم میخوام بشم تو ولات یه زُری بخورم و جَم بچا بیشینوم

گفت : آمو سرما یخ میکنیا ؛ شما چه رواتی جَم هم میکشین که تمومم نویمو ؟

گفتوم : بادکو افتا انُگاری نفس قوس میا زهرت نشو

سفرش اُنداخت . اَی خشن وقتی دسش میکشه ری سفره تا به حساب خوش هُوای زیرش در کنه ! 

تال سوزینی ، قاش نارنجی ، پیازی و نون گرمی . بُبو بُب !!!

جاتو خالی جون خوم حاج رحمت والا راسیمن . بسم الله ...

دیگه آخری شوم بی و مو هم میخواسوم جلدی دَر بُرم که سفری کو جَم نکنوم یه دفی یه چی قد توپی صداش دا قد غُر تراقی قدیمیا !!!

( ای داد بیداد دیگه غُر تراقَم نمیزه ! )

جون خوم مو خو 10 بالا و دیمم نمی خوا بیگی ! مث آدمی که غولک دیدن فرار کردوم که بشم تو سرا ری مهتابی که رسیدوم  سی کردوم تا بُن چراغ پمپی دو کَل واویده !

دییم دُوی تو سرا بُن چراغش که دی ؛ گفت : ای دلت گُل بزه که دلمو ترکوندت کتو کور واویده حالا خَردیش خو !

کوتُمم واسه که در بِشُم در سرا واز واوی و میشتی ... مث شوهین اومه تو سرا !

گفت : آمو ای چه بی ما خو دلمو ترکی خو . دیم گفت : ای ... خیر نی دیکو ؛ نیمی دی ... چه واوی حالا دلش زهرای ترکیده !

سی کردم دیدوم او هُوا خیلی خرابن یکی هم اُول هی صدا میزه ، دی ... هوی هوی !!!

دوارتی در سرا وازاوی و دی ... شَل شِلو داخول واوی . بوی دلوم ترکی بوی بوی ای چه بی آمو ...

دیگه نتونسوم ویسُم در رفتوم فقط صداشو میومه که میگفتن : حالا بیین تا قَلیونی سی خومو بکشیم ها ...   

        

 

/ 3 نظر / 24 بازدید
شادی

بسیار زیبا خیلی خوب مینویسی به نظرم اگه با اسم واقعی خودت می اومدی بهتربود واژه های محلی را خوب تلفظ میکنی با این کارت میتونی مطالبت رو به یکی از نشریه های بومی استان بدی شاید به چاپ برسه

حاجی

نظر (شادی) به صلاح و صواب است . عنایت فرمائید. . فعلا داشته باشید: . وبلاکیان بیشهر، از ره جوون رسیده سائیده کشک خود را از کوفتن رهیده . گر مرد راه باشد با دسته های مجکم باید نترسد از شب یا مرغ ورپریده . کشکو خوشست اما ماسو ازاوست بهتر زیرا که ماسو از کوفت بند دلش پکیده . امید ما بر اینست تا این جوون بماند بهر تلیت کشکی گر موسه اش خمیده . یا انجانه